APRIL 19th
  60 SPORTING  BIRDS  NON - TROPHY SHOOT
OR ALTERNATIVE 100 BIRD SHOOT
            SUNDAY,19th  APRIL, 2015
High Gun:   S   BAILEY    (54)

AAA Class Winner: 

N   O'CONNOR    (52)

AA Class Winner: 
A   HIGGS    (46)
2nd. M   TENN    (49) 2nd.  D   GREENWOOD  (42)
3rd. C   RUSSON    (48) 3rd. R   JOHNSON   (36)

A Class Winner:     

C   JENNINGS    (44)

Highest 100 Bird Member:
   NO CONTENDERS
2nd. D   CASTLEDINE     (34)
3rd. M   MASON    (31) Highest 100 Bird Visitor:
   R   J   COOK     (75)

B  Class Winner:  

ROY   TUCKLEY    (39)

C  Class Winner:     
2nd. D   HOOPER    (35)    NO CONTENDERS
3rd. T   MACEY    (33)
Highest 60 Bird Visitor:
W  KINGSTON     (50)