APRIL 5th
RESULTS
  60 SPORTING  BIRD  TROPHY SHOOT
0R  100 SPORTING BIRD ALTERNATIVE SHOOT.
SUNDAY, 5th APRIL,  2015
High Gun:    S  BAILEY    (57)
AAA  Class Winner:     AA Class Winner:   
C  RUSSON    (55) K   HOLLAND    (54)
2nd.    D   DUCKHOUSE    (54) 2nd.    D   WORRALL    (53)
3rd. C   TAYLOR    (53) 3rd. A   PLANT    (52)
A Class Winner:     R   MANTLE   (49) B Class Winner:   
      M   MASON    (50)
2nd.    S   ARGYLE    (47) 2nd.    I   GOSPEL    (41)
3rd. C   JENNINGS    (44) 3rd. RHYS  TUCKLEY    /
ROY   TUCKLEY     (40)
C Class:         NO   CONTENDERS
HIGH GUN MEMBER (100 BIRDS) HIGH GUN VISITOR (60 BIRDS)
S   MACHIN    (94) B   DAVIES    (51)
( R POTTS   (94) )
HIGH GUN VISITOR (100 BIRDS)
S   UPTON   (93)