MARCH 8th
RESULTS
  60 SPORTING  BIRD  TROPHY SHOOT
0R  100 SPORTING BIRD ALTERNATIVE SHOOT.
SUNDAY, 8th MARCH,  2015
High Gun:    J   MACHIN    (55)
AAA  Class Winner:     AA Class Winner:   
C  RUSSON    (54)  A   JOHNSON     (48)
2nd.    M   TENN    (52)
2nd.    D   GREENWOOD   /
3rd. S   BAILEY    (51)   A  HIGGS    (44)

A Class Winner:    

C   DOWNES   (44)

B Class Winner:   
        D   CASTLEDINE     (43)
2nd.    G   SHAW    (42) 2nd.    S   SAYERS    (31)
3rd. S  FAULKNER   /   M  MASON    (38) 3rd. A   BOTT   /   
             J   HORDEN   (29)
C Class Winner:         NO   CONTENDERS
HIGH GUN MEMBER (100 BIRDS) HIGH GUN VISITOR (60 BIRDS)
      R   POTTS    (88)   S    KEATING    (51)
HIGH GUN VISITOR (100 BIRDS)
A   CARRIER    (81)