AUGUST 24th
  60 SPORTING  BIRD  TROPHY SHOOT
0R  100 SPORTING BIRD ALTERNATIVE SHOOT.
SUNDAY, 24th AUGUST,  2014
High Gun:    D   HOPLEY   (53)
AAA  Class Winner :      AA Class Winner:   
D   WORRALL     (48)     F    W    BIRD    (51)
2nd.    D   DUCKHOUSE   / 2nd.    S   MACHIN     (48)
                    M   MASON      (45)
3rd. E  K    GARNER    (44)
A Class Winner:   Highest 60 Bird  Visitor:
A   JOHNSON     (46)   R    ROOKER     (57)
2nd.    R    JOHNSON     /
               R   TUCKLEY    (44)
Highest 100 Bird  Member:
       R   POTTS    (94)
B Class Winner:   D    HOUGH    (41)
Highest 100 Bird  Visitor:
2nd.    C    DOWNES     (39)          J   WHITEHOUSE    (84)
3rd. A   BOTT        /
           T    MACEY     (31)
C Class Winner:    S    HEELEY     (30)
2nd.    J   HORDEN    (26)